മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നത്.ഖലീൽശംറാസ്

പണവും
പദവിയും
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം
മനുഷ്യന്റെ
കേവലം സഹായികൾ മാത്രമാണ്.
അവയല്ല മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി
നൽകുന്നത്
മറിച്ച്
അവന്റെയുള്ളിലെ
അറിവും
സമാധാനവും
സംതൃപ്തിയുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras