മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നത്.ഖലീൽശംറാസ്

പണവും
പദവിയും
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം
മനുഷ്യന്റെ
കേവലം സഹായികൾ മാത്രമാണ്.
അവയല്ല മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി
നൽകുന്നത്
മറിച്ച്
അവന്റെയുള്ളിലെ
അറിവും
സമാധാനവും
സംതൃപ്തിയുമാണ്.

Popular Posts