ഓർമയുടെ ജീവൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ഓർമയും
നിന്നിൽ ഓരോരോ
ജീവനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്.
ഓർമകളിലേക്ക്
ഒന്നു ഇറങ്ങിചെന്നു നോക്കൂ.
ആ രംഗങ്ങളിലെ
ഓcരാ അഭിനേതാക്കളേയും
ഒന്നു കൂടി
വർത്തമാനകാല ചിന്തയിലേക്ക്
തിരികെ വിളിച്ചുനോക്കൂ.
അവരുടെ സംസാരവും
പുഞ്ചിരിയും
ശാരീരിക ചലനങ്ങളും
മുഖഭാവവും വ്യക്തമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras