മനുഷ്യനും സമൂഹവും.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിലെ
ഓരോ വ്യക്തിക്കും മുമ്പിൽ
സമൂഹമെന്നത്
വളരെ ചെറിയൊരു
വ്യവസ്ഥയാണ്.
മനസ്സെന്ന അതിവിശാലമായ
ലോകത്തിനുടമകളായ
മനുഷ്യർക്ക്
ഈ ഭൂമിയെന്ന
ചെറിയ ഗ്രഹത്തിൽ
ആവശ്യമായ
സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും
ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള
ചെറിയ വ്യവസ്ഥകൾ
മാത്രമാണ് സമൂഹം.
സമൂഹത്തിലെ
ഓരോ മനുഷ്യനും മുമ്പിൽ
വളരെ ചെറുതാണ്
സമൂഹം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്