പ്രതികരണം.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാവരും
പ്രതികരിക്കുന്നത്
അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ്.
അവയെ പോസിറ്റീവും
നെഗറ്റീവുമായി
വേർതിരിച്ചത്
നീയാണ്.
അവരുടെ പ്രതികരണം
എങ്ങിനെയായാലും
അവയെ
നിന്റെ പോസിറ്റീവിറ്റിയെ
നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കൽ
നിന്റെ  ബാധ്യതയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്