പ്രതികരണം.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാവരും
പ്രതികരിക്കുന്നത്
അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ്.
അവയെ പോസിറ്റീവും
നെഗറ്റീവുമായി
വേർതിരിച്ചത്
നീയാണ്.
അവരുടെ പ്രതികരണം
എങ്ങിനെയായാലും
അവയെ
നിന്റെ പോസിറ്റീവിറ്റിയെ
നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കൽ
നിന്റെ  ബാധ്യതയാണ്.

Popular Posts