അന്ധരായി മനുഷ്യർ.ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും പലതിനോടുമുള്ള
മനുഷ്യന്റെ അടിമത്വം
അവനെ അന്ധനാക്കുന്നു
എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെ
അവൻ
ഉള്ളിൽ വരച്ച ആന്തരിക
മാതൃകയിലൂടെ
വിലയിരുത്തുന്നു.
അവസാനം ഒരു കൂട്ടം
അന്ധർ ആനയെ
കാണാൻ പോയ അവസ്ഥയാവുന്നു.
ആനയുടെ തുമ്പികൈതൊട്ട അന്ധൻ
പറഞ്ഞു ഇതൊരു പാമ്പാണെന്ന്
വാലു പിടിച്ച ആൾ പറഞ്ഞു
ഇതൊരു ചൂലാണെന്ന്,
കാലു പിടിച്ച ആൾ
പറഞു ഇതൊരു
തൂണാണെന്ന്.
ചെവി പിടിച്ച അന്ധൻ പറഞ്ഞു
ഇതൊരു ഫാനാണെന്ന്.
ശരീരം തൊട്ടയാൾ
അതിനെ മതിലായും
കൊമ്പു പിടിച്ച ആൾ
അതിനെ വാളായും
വ്യാഖ്യനിച്ചു.
ഇതു തന്നെയാണ്
സമൂഹത്തിലെ പല
വിവാദ വിഷയങ്ങളിലും
നടക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്