അവർത്തനവും പരിശീലനവും.ഖലീൽശംറാസ്

ആവർത്തനവും
പരിശീലനവുമാണ്
നിത്യ ശീലങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പഠിച്ചതൊക്കെ
ആവർത്തിച്ചു പഠിക്കാനും.
നല്ല ശീലങ്ങളിൽ
ഉറച്ചു നിൽക്കാനും
നിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുക.

Popular Posts