അവർത്തനവും പരിശീലനവും.ഖലീൽശംറാസ്

ആവർത്തനവും
പരിശീലനവുമാണ്
നിത്യ ശീലങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പഠിച്ചതൊക്കെ
ആവർത്തിച്ചു പഠിക്കാനും.
നല്ല ശീലങ്ങളിൽ
ഉറച്ചു നിൽക്കാനും
നിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്