സംതൃപ്തിയുടെ സ്കെയിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതത്തിൽ
ഓcരാ നിമിഷവും
അനുഭവിക്കേണ്ട
ഒന്നാണ് സംതൃപ്തി.
ഏതൊരു കാര്യം
ചെയ്യാനൊരുങ്ങുമ്പോഴും
സംതൃപ്തിയുടെ സ്കെയിൽവെച്ച്
കാര്യത്തെ അളക്കുക.
നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യം
ഇപ്പോൾ നിനക്കെത്ര സംതൃപ്തി നൽകും.
പിന്നീടെത്ര സംതൃപ്തി നൽകും.
അതേ കാര്യം
മറ്റുള്ളവർക്കെത്രമാത്രം
സംതൃപ്തി നൽകും.
എല്ലാം അളന്നശേഷം
ആ കാര്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുക.
സംതൃപ്തിക്കു പകരം
അസംതൃപ്തിയാണെങ്കിൽ
പിന്തിരിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്