നിന്നെ കാണുന്നത്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നെ നീ സ്വയം നിന്നെകാണുന്ന
രീതിയിലായിലായിരിക്കില്ല
മറ്റുള്ളവർ നോക്കികാണുന്നത്.
അവരുടെ ഉള്ളിലെ
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്കും
മനോഭാവങ്ങൾക്കും
പിന്നെ
അവർ ലോകത്ത നോക്കി കാണുന്ന
ഭൂപടത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും
കാണുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്