മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
മൂല്യം അവനവൻ
സ്വയം കൽപ്പിക്കുന്ന മൂല്യമാണ്.
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
അവർ സ്വയം
തങ്ങളുടെ
ജീവിതത്തിന്
ഒരുപാട് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന
അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം
മുറുകെ പിടിച്ചുവേണം
അവരുമായി
ആശയവിനിമയം നടത്താൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്