ജീവിതത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ സമയമാവുന്ന
ട്രാക്കിൽ നിന്റെ
ജീവിതയാത്രയെ
റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക.
എന്താനൊക്കെ
വിനിയോഗിച്ചുവെന്നതും.
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ
വ്യതിയാനങ്ങളും
അതിന്റെ പ്രരണകളും
എഴുതിവെക്കുക.
എന്നിട്ട് അവയെ
അവലോകനം ചെയ്യുക.
നിനക്കനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ
ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്
തയ്യാറാവുക.

Popular Posts