ജീവിതത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ സമയമാവുന്ന
ട്രാക്കിൽ നിന്റെ
ജീവിതയാത്രയെ
റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക.
എന്താനൊക്കെ
വിനിയോഗിച്ചുവെന്നതും.
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ
വ്യതിയാനങ്ങളും
അതിന്റെ പ്രരണകളും
എഴുതിവെക്കുക.
എന്നിട്ട് അവയെ
അവലോകനം ചെയ്യുക.
നിനക്കനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ
ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്
തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്