. അനുഭവത്തിന്റെ കൂട്.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ അനുഭത്തിലും
നല്ലൊരു പാഠവും
സുഖകരമായ
ഒരനുഭൂതിയും
ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.
അനുഭവത്തിന്റെ
കൂടു തുറന്ന്
അവയെ സ്വന്തമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്