. അനുഭവത്തിന്റെ കൂട്.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ അനുഭത്തിലും
നല്ലൊരു പാഠവും
സുഖകരമായ
ഒരനുഭൂതിയും
ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.
അനുഭവത്തിന്റെ
കൂടു തുറന്ന്
അവയെ സ്വന്തമാക്കുക.

Popular Posts