അതിഥികൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ നിമിഷവും
നിനക്കു മുമ്പിൽ
വരുന്ന അതിഥികൾക്ക്
സന്തോഷത്തിന്റെ വിരുന്നൊരുക്കി
സൽക്കരിക്കുക.
അല്ലാതെ അതിഥിയുടെ
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനായി
നീ മാറരുത്.
ഓരോ നിമിഷവും
ആരാണോ നിനക്ക് മുന്നിലുള്ളത്
അവരൊക്കെ
നിന്റെ അതിഥികളാണ്.

Popular Posts