അതിഥികൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ നിമിഷവും
നിനക്കു മുമ്പിൽ
വരുന്ന അതിഥികൾക്ക്
സന്തോഷത്തിന്റെ വിരുന്നൊരുക്കി
സൽക്കരിക്കുക.
അല്ലാതെ അതിഥിയുടെ
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനായി
നീ മാറരുത്.
ഓരോ നിമിഷവും
ആരാണോ നിനക്ക് മുന്നിലുള്ളത്
അവരൊക്കെ
നിന്റെ അതിഥികളാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്