മനുഷ്യൻ.ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി
പിറക്കുന്നു.
മനുഷ്യനായി
മരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതു രണ്ടിനുമിടയിൽ
പലപ്പോഴായി
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതെയായി
ജീവിക്കുന്നു.
മനുഷ്യനിലെ
വൈകാരികത അവനിൽ
വളർത്തിയെടുത്ത
പലതുമായി അവൻ
സ്വയം പരിണമിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്