ചിന്തയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഏതൊരു
ചിന്തയേയും
നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള
ഒന്നായി പരിവർത്തനം
ചെയ്യാൻ കഴിയും.
നല്ലൊരു സംഗീതമായോ
സന്തോഷം നൽകിയ കഥയായോ
പരിവർത്തനം ചെയ്യാം.
ആ പരിവർത്തനം
എഡിറ്ററായ നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
അല്ലാതെ ചിന്തകൾക്ക്
വിഷയങ്ങൾതന്ന
ഭാഹ്യ പ്രേരണകളുടേയോ
വ്യക്തികളുടേയോ സ്വാധീനത്തിലല്ല.
ആ എഡിറ്റിംഗ് സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ സമാധാനം
നശിപ്പിച്ച അശാന്തിയുടെ
തീരങ്ങളിലേക്ക്
നിന്നെ നിന്റെ ചിന്തകൾ
കൊണ്ടെത്തിക്കും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്