നഷ്ടത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ജീവിതം.ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന്റെ
ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതു തന്നെ
വലിയ ഒരു നഷ്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ്.
അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ
ഏറ്റവും സുഖകരമായ
ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ്
മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ
പിറന്നു വീഴുന്നതുതന്നെ.
ജീവിതത്തിൽ
നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളൊന്നും
ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെയും
ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും
ജീവിക്കുന്നതിനുമുമ്പിൽ
ഒരു തടസ്സവുമാവരുത്
എന്ന വിലപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ്
നമ്മുടെ സ്വന്തം പിറവി
ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കുന്ന
സന്ദേശം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്