യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ
രക്ഷിതാക്കൾ
നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
സുഖകരമാവണമെങ്കിൽ
നിന്റെ ചിന്തകൾ
അതിനനുസരിച്ചാവണം.

Popular Posts