യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ
രക്ഷിതാക്കൾ
നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
സുഖകരമാവണമെങ്കിൽ
നിന്റെ ചിന്തകൾ
അതിനനുസരിച്ചാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്