ദീർഘകാല സുഖം.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് കുത്തിയിരിക്കാം
അവ നിനക്ക് താൽക്കാലിക സുഖം
ന്നൽകും.
പക്ഷെ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ
നിന്നുമൊന്ന്
എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ
നീ തയ്യാറായാൽ
നിനക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നത്
ദീർഘകാല
സുഖങ്ങളും
ആരോഗ്യവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്