ഫീസ്.ഖലീൽശംറാസ്

അവർ നിനക്ക്
തരുന്ന കറൻസി നോട്ടുകളല്ല
മറിച്ച് അവർ
നിന്നോട് പങ്കുവെക്കുന്ന
സ്നേഹബന്ധമാണ്
അവർ നിനക്ക്
നൽകുന്ന ഫീസ്.
പുഞ്ചിരിയിലൂടെ,
അല്ലെങ്കിൽ
നല്ല വാക്കിലൂടെ,
നന്ദിയിലൂടെയൊക്കെ
അവർ നിനക്കത്
പങ്കുവെക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്