സമാധാനം.ഖലീൽശംറാസ്

അയാൾ വന്നു
തർക്കിച്ചു.
നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി.
പക്ഷെ അയാൾ
നിനക്ക് മുന്നിൽ
വന്നത്
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച്
ആളുകൾ എങ്ങിനെ പറഞ്ഞാലും
എന്തു പറഞ്ഞാലും
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവാത്ത
സമാധാനത്തെ
പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്