നീട്ടിവെയ്പ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

സൂര്യനോ ഭുമിയോ
നിന്റെ ഹൃദയമോ
നിന്റെ കോശങ്ങളോ
കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവയ്ക്കാറില്ല..
ഒന്നു നീട്ടിവെച്ചാൽ
പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും നിനേറെയും
വ്യവസ്ഥതന്നെ
നിമിഷനേരം കൊണ്ട്
മാറിമറിഞിരിക്കും.
പക്ഷെ നീ
പല തീരുമാനങ്ങളേയും
നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നു
അതിലൂടെ നിന്റെ
ലക്ഷ്യത്തെ
കൊലചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്