ജീവനുള്ള നിമിഷം.ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും ജീവനുള്ള
ഒരൊറ്റ നിമിഷമേ
നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളു
അത് ഈ ഒരു
നിമിഷമാണ്.
പലപ്പോഴും
മരിച്ച ഇന്നലെകൾക്കും
ജീവൻ വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത
നാളെകൾക്കുംവേണ്ടി
നീ ഈ
ജീവനുള്ള
നിമിഷത്തെ
പലപ്പോഴായി
സ്വയം കൊലചെയ്യുന്നു.

Popular Posts