ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു സമയത്തിൽ
ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം
ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആ കാര്യം
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.
പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ
ആ ശ്രദ്ധയെ
പല അളവിലായി
പലതിലേക്കും
വിഭജിക്കപ്പെടും.
അത് പല
ദൗത്യങ്ങളും
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ
കാരണമാവും.

Popular Posts