ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു സമയത്തിൽ
ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം
ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആ കാര്യം
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.
പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ
ആ ശ്രദ്ധയെ
പല അളവിലായി
പലതിലേക്കും
വിഭജിക്കപ്പെടും.
അത് പല
ദൗത്യങ്ങളും
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ
കാരണമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്