നിന്നെ അനശ്വരനാക്കുന്ന അറിവ്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നെ അനശ്വരനാക്കുന്ന,
ജീവിതത്തിൽ
നീ ഈ നിമിഷം
ആസ്വദിക്കുന്ന ജീവനെ
അനശ്വരമായി ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന,
മരണത്തോടെ
അവസാനിക്കാത്ത
ഒരു ജീവിതത്തിന്
പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന,
ഒരറിവിനേ
എത്രയൊക്കെ
ഈ നശ്വരലോകത്ത്
വിജയിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന
ഏതൊരറിവിനേക്കാളും
നിനക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ.
ആ ഒരറിവിനേ
നിന്റെ ഈ
ജീവിതത്തിൽ
നന്മ നിറഞ്ഞ
ഒരു ലക്ഷ്യം
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ.
ആ അറിവ്
ഈ നശ്വര ജീവിതത്തിന്റേയും
അനശ്വര ജീവിതത്തിന്റേയും
സമാധാനമാണ്.
ആ അറിവ്
കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്