അൽഭുതലോകം.ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്ത് ഏറ്റവും
വലിയ അൽഭുതങ്ങൾ
അരങ്ങേറുന്നത്
നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള
ലോകത്തിലല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ അനന്ത ലോകത്താണ്.
പുറം ലോകത്തെ
കാഴ്ചകൾ പോലും
നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ
കഴിയുന്നത്
അവ നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തേക്ക്
പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നല്ല ചിന്തകളിലൂടെ,
സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ,
ഭാവനയിലൂടെ
നിന്റെ ആന്തരികലോകത്തിലെ
വിസ്മയങ്ങൾ
കണ്ടാസ്വദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്