വാർത്തകളുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വാർത്ത
അറിയുമ്പോഴും
നിന്റെ മനസ്സിൽ
മാറിമറിയുന്ന അവസ്ഥകളെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
ആ ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രം
മതിയാവും
വാർത്തകൾ കാരണം
നിന്റെ മനസ്സിനേൽക്കുന്ന
മുറിവുകളെ
ഒരു പരിധിവരെ
തടഞ്ഞുനിർത്താൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്