നെഗറ്റീവ് സ്വയം സംസാരങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്
സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
ഉള്ളിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.
അവയെ നാവിലൂടെ
മറ്റുള്ളവരോട്
കൈമാറാനുള്ള ഒരു
പ്രവണതയും
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അതിനായി ഒരവസരത്തിനായി
അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ നീ അതിനായി
അവസരം ഒരുക്കികൊടുത്തിലേ
അവർ നിനക്കത്
കൈമാറുകയുള്ളു
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

Popular Posts