വസുക്ഷ്മതലത്തിലെ അറിവ്.ഖലീൽശംറാസ്

സസൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള
വിലപ്പെട്ട കുറേ
അറിവുകൾ ഉണ്ട്.
നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
പ്രവർത്തനത്തിലും
ലോകത്തു
നീ അനുഭവിക്കുന്നവയിലും
മറ്റുള്ളവരുടെ
പ്രവർത്തികളിലും
ഒക്കെ ഇത്തരം
ഒരറിവുണ്ട്.
ആ അറിവിൽ നിന്നുമാണ്
ചിന്തകളും
പ്രവർത്തികളും
രൂപപ്പെടുന്നത്.

Popular Posts