ശീലങ്ങളും ജീനുകളും.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശീലങ്ങളെ
ജീനുകൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന പോലെതന്നെ
ജീനുകളെ ശീലങ്ങളും
സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
പാരമ്പര്യമായി ഒരു
പാട് നല്ലതും ചീത്തതുമായ
ശീലങ്ങൾ
നിനക്ക് ലഭിച്ച പോലെ.
നീ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത
ഒരു ശീലത്തിന്
അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക്
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Popular Posts