ഉണരൽ.ഖലീൽശംറാസ്

മുശിപ്പില്ലാതെ,
ഭാക്കിയായ ഉറക്കവുമായിട്ടല്ലാതെ
ആരും ഒരിക്കലും
ഉണരുന്നില്ല.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ
ഉള്ളിലെ അതിശക്തമായ
ലക്ഷ്യബോധമാണ്
അവനെ
സുഖകരമായ ഉറക്കത്തിൽനിന്നും
പിന്നെ
പുറം ലോകത്തോടുള്ള
മുശിപ്പിൽനിന്നും
തട്ടിയെഴുനേൽപ്പിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്