തൂക്കിലേറ്റാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും.ഖലീൽശംറാസ്

തൂക്കിലേറ്റാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ടവരും
അതിനായി വിധിക്കപ്പെടാത്തവരും
തമ്മിൽ
ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേയുള്ളു.
വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്
തങ്ങളുടെ
മരണ തിയ്യതിയും
നിമിഷവും
വ്യക്തമായി അറിയാം.
വിധിക്കപ്പെടാതെ
ജീവിക്കുന്നവർക്ക്
തിയ്യതിയും സമയവും
ഒന്നുമൊന്നും അറിയില്ല.

Popular Posts