തൂക്കിലേറ്റാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും.ഖലീൽശംറാസ്

തൂക്കിലേറ്റാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ടവരും
അതിനായി വിധിക്കപ്പെടാത്തവരും
തമ്മിൽ
ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേയുള്ളു.
വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്
തങ്ങളുടെ
മരണ തിയ്യതിയും
നിമിഷവും
വ്യക്തമായി അറിയാം.
വിധിക്കപ്പെടാതെ
ജീവിക്കുന്നവർക്ക്
തിയ്യതിയും സമയവും
ഒന്നുമൊന്നും അറിയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്