ദാമ്പത്യം നന്നാവാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ദമ്പതികൾ ലൈംഗിംക ബന്ധത്തിൽ
ഏർപ്പെടുമ്പോൾ
അനിഷ്ടങ്ങൾ
പോലും ഇഷ്ടങ്ങളായി
മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്.
ഇതുപോലെ
നാവിൽ നിന്നും മറ്റു സമയങ്ങളിലും
കടന്നു വരുന്ന
വാക്കുകളേയും
ശ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു പരിധിവരെ
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ
പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ
കഴിയും.

Popular Posts