ശൂന്യതയും സംഭവവും. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർക്ക്
നീ എന്തായാലും
വെറും ഒരു ശൂന്യതയാണ്.
പക്ഷെ നിനക്ക്
ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം
വ്യാപ്തിയുള്ള
ഒരു മാഹാസംഭവമാണ്.
നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും
മറ്റുള്ളവരൊക്കെ
ഒരു ശൂന്യതയും
സ്വയം ഒരു സംഭവവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്