മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം. ഖലീൽശംറാസ്.

ഓരോ വ്യക്തിയും
സ്വന്തത്തിന് കൽപ്പിച്ചു
നൽകുന്ന മൂല്യമാണ്
നീ കാണേണ്ടത്.
അല്ലാതെ
സമൂഹം പലതിന്റേയും
പേരിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത
തെറ്റും ശരിയും
അർഹപ്പെട്ടും
അർഹപ്പെടാതെയും
കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മൂല്യമല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്