മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം. ഖലീൽശംറാസ്.

ഓരോ വ്യക്തിയും
സ്വന്തത്തിന് കൽപ്പിച്ചു
നൽകുന്ന മൂല്യമാണ്
നീ കാണേണ്ടത്.
അല്ലാതെ
സമൂഹം പലതിന്റേയും
പേരിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത
തെറ്റും ശരിയും
അർഹപ്പെട്ടും
അർഹപ്പെടാതെയും
കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മൂല്യമല്ല.

Popular Posts