നിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക്
ജീവനില്ല.
പക്ഷെ ഇങ്ങിനെ
ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ
ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്
തലമുറകളോട്
വിളിച്ചു പറയാനും
നിന്റെ ജീവിത പാഠങ്ങളെ
പകർത്തി കൊടുക്കാനും
അതിന് കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്