നടക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നടക്കാനുള്ള
അവസരങ്ങൾ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
ഇരുന്നുള്ള
ജോലികളിൽ
നിൽക്കാനും
നടക്കാനുമുള്ള
അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
മുശാപ്പിനേയും
മടിയേയും
അനങ്ങാനുള്ള
അവസരത്തിലേക്കുള്ള
വാതിലായി കണ്ട്
കൊട്ടിത്തുറക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras