ചരിത്രമെഴുത്ത്.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയും
ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രം.
കുറിച്ചിടുകയാണ്.
സ്വന്തം മരണത്തോടെ
അവസാനിക്കുന്ന എഴുത്ത്.
തങ്ങളെ കുറിച്ച്
എന്തെഴുതപ്പെടണമെന്ന
ഉൾപ്രേരണക്കനുസരിച്ചാണ്
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras