ജീവിതമെന്ന റിസർച്ച്.ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതം ഒരു
റിസർച്ചാണ്.
പുതിയ പുതിയ
അറിവുകൾ നേടിയും
ഉള്ളത് പുതുക്കിയും
ഓരോ ദിവസവും
നടത്തുന്ന റിസർച്ച്.
ഇവിടെ നിരീക്ഷണവും
പ്രാക്ടിക്കലുമൊക്കെ
ശരിയായ രീതിയിലും
തോതിലും വേണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്