സാഹചര്യങ്ങളാവുന്ന പരീക്ഷണം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു ജീവിത
സാഹചര്യവും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ഓരോ സാഹചര്യവും
നിന്റെ
ക്ഷമയുടേയും
സമാധാനത്തിനേറെയും
അറിവിന്റേയും
മുന്നിലുള്ള
പരീക്ഷണങ്ങളും
ചോദ്യങ്ങളുമാണ്.
നിന്റെ ക്ഷമയും
സമാധാനവും
സ്നേഹവും
അറിവും
നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ
നീ ആ പരീക്ഷയിൽ
പരാജയപ്പെടുന്നു.
അവ നഷ്ടപ്പെടാതെ
നോക്കുകയും
അവയെ കൂടുതൽ
വളർത്തിയെടുക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോൾ
നീ വിജയിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras