ഇരട്ടത്താപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

ഉള്ളിലെ
മാനസിക വൈകല്യങ്ങളേയും
അഴുക്കിനേയും
സമൂഹത്തിലേക്ക്
ചർദ്ദിക്കാൻ
പലർക്കും ഒരു നാണവുമില്ല.
എന്നാൽ
ഒരു വസ്ത്രവും ധരിക്കാതെ
പൂർണ്ണ നഗ്നനായി
നടക്കാൻ മനുഷ്യന്
നാണമാണ്.
ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ
ഇരട്ടത്താപ്പ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്