ഇരട്ടത്താപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

ഉള്ളിലെ
മാനസിക വൈകല്യങ്ങളേയും
അഴുക്കിനേയും
സമൂഹത്തിലേക്ക്
ചർദ്ദിക്കാൻ
പലർക്കും ഒരു നാണവുമില്ല.
എന്നാൽ
ഒരു വസ്ത്രവും ധരിക്കാതെ
പൂർണ്ണ നഗ്നനായി
നടക്കാൻ മനുഷ്യന്
നാണമാണ്.
ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ
ഇരട്ടത്താപ്പ്.

Popular Posts