വിഷം.ഖലീൽശംറാസ്

മനയ്ളേശവും
വേവലാതിയുമെല്ലാം
വിഷങ്ങൾ ആണ്.
നിന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന്റെ
രുചികരമായ വിഭവങ്ങളിൽ
അവ കലർന്നാൽ
തികച്ചും
അന്നാരാഗ്യകരമായ
ഒരനന്തര ഫലമാണ്
നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്