ഭീകരവാദിയുടെ മനസ്സ്.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു കൊലപാതകത്തെ
അപലപിച്ച ഒരു
വ്യക്തി മറ്റൊരു
കൊലപാതകത്തെ
ന്യായീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അറിയുക
ആ മനുഷ്യൻ
എത് ആദർശത്തിൽ
പെട്ടവനാണെങ്കിലും
ഭീകരവാദിയാണ്.
ഏതെങ്കിലും
ഒരു വ്യക്തി
മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട്
പലതിനേറെയും
പേരിൽ അനിധി
കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ആ വ്യക്തിയും
ഭീകരവാദിയാണ്.
ഒരു നിമിഷം
നിന്നിലേക്ക്
നോക്കുക.
ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ
നിനക്കുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
ഉണ്ടെങ്കിൽ
അറിയുക
നിന്നിൽ ഒരു ഭീകരമനസ്സുണ്ട്.
ദീകരവാദിയുടെ മനസ്സ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras