നിരീക്ഷണം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
ദുശ്ശീലത്തേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന
നിമിഷങ്ങളെ എഴുതിവെയ്ക്കുക.
ഈ ഒരു നിരീക്ഷണം
മാത്രം മതിയാവും
ആ ദുശ്ശീലക്കളെ
ഒരു പരിധിവരെ
നിയന്ത്രിക്കാൻ.

Popular Posts