അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ അനുഭവവും
നിന്നിൽ ഓരോരോ
മാനസികാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ആ സൃഷ്ടിപ്പ്
എങ്ങിനെയാവണമെന്ന
തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും
നിന്നാലാണ്.
നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരനുഭവത്തിൽനിന്നും
പാഠം പഠിച്ച്
അനുകുലമാക്കാനും.
നിന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ച
സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
നല്ലതൊന്നിലേക്കുള്ള
പ്രേരണ കണ്ടെത്താനും
നിനക്ക് സാധിക്കും.
അതിലൂടെ അപകടകരമാവേണ്ട
മാനസികാവസ്ഥയെ
തികച്ചും അനുകൂലകമാക്കാനും
കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്