നല്ല ദമ്പതികൾ .khaleelshamras

നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം
കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന
ഏതൊരാൾക്കും
ഒരു നാടിനെയെന്നല്ല
ലോകത്തെതന്നെ
അനായസമായി
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
കഴിയും.
ഒരു നാടിനെ
ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ
കൊണ്ടുപോവുന്നതിനേക്കാൾ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
കാര്യമാണ്
ഒത്തൊമയോടെ
ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻമാർക്ക്
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട്
നയിക്കാൻ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നല്ലൊരു ദാമ്പത്യജീവിതം
നില നിർത്താൻ
നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ലോക ഭരണാധികാരിയാവാൻ
ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് നീ.

Popular Posts