പരിശീലനം.ഖലീൽശംറാസ്

പരിശീലനം നല്ലൊരു
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കോ
അതിലൂടെ
നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്കോ
ഉള്ള യാത്രയല്ല.
മറിച്ച് പരിശീലനം
തന്നെയാണ്
ലക്ഷ്യ നിർവ്വഹണവും
ജീവിതസാഫല്യവും.
പരിശീലനത്തിന്റെ
ഓരോ മുഹൂർത്തവും
ആസ്വദിക്കുക..
പരാജയത്തെപോലും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്