ദൈവം.ഖലീൽശംറാസ്

ദൈവം ചിലർക്ക്
ഒരു ഭൂതകാല സങ്കൽപ്പം
പോലെയാണ്.
ചിലർക്ക് ഭാവികാലവും.
പലരും
ദൈവത്തെ വർത്തമാനകാല
സത്യമായി
അനുഭവിച്ചറിയുന്നില്ല
എന്നതാണ്
ദൈവം ഒരു
സങ്കർപ്പവും ഭാവനയുമായി
നിലകൊള്ളുന്നത്.
ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ള
ഒരു ശക്തിയായി
കാരുണ്യമായി
അറിവായി
ദൈവത്തെ
അനുഭവിച്ചറിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്