ദൈവം.ഖലീൽശംറാസ്

ദൈവം ചിലർക്ക്
ഒരു ഭൂതകാല സങ്കൽപ്പം
പോലെയാണ്.
ചിലർക്ക് ഭാവികാലവും.
പലരും
ദൈവത്തെ വർത്തമാനകാല
സത്യമായി
അനുഭവിച്ചറിയുന്നില്ല
എന്നതാണ്
ദൈവം ഒരു
സങ്കർപ്പവും ഭാവനയുമായി
നിലകൊള്ളുന്നത്.
ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ള
ഒരു ശക്തിയായി
കാരുണ്യമായി
അറിവായി
ദൈവത്തെ
അനുഭവിച്ചറിയുക.

Popular Posts