ചുറ്റും ശുന്യത.ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും ഒരാളും
മറ്റൊരാളുടെ ജീവനെ
കണ്ടും കേട്ടും
അനുഭവിച്ചും
അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട്തന്നെ
ഓരോ മനുഷ്യർക്കും
അവനവന്റെ
ജീവനപ്പുറത്ത്
മറ്റൊരു ജീവനില്ല.
ശരിക്കും
എല്ലാവരും തനിക്കും
ചുറ്റും
വെറും ശൂന്യതയാണ്
അനുഭവിക്കുന്നത്.

Popular Posts