പെരുമാറ്റം.ഖലീൽശംറാസ്.

നീ മറ്റുള്ളവരിൽ
നിന്നും ഏതൊരു തരം
പെരുമാറ്റമാണോ
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അതവർക്ക് നൽകുക.
ആ നൽകൽ തന്നെയാണ്
ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ
നിന്നും അനുഭവിക്കുന്ന
യാഥാർത്ഥ അനുഭൂതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്