ലോകസമാധാനം.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിനക്ക് ലോകത്തിൽ
സമാധാനം കാണണമെങ്കിൽ
നീ പുറത്തേക്ക്
നോക്കേണ്ട.
പകരം നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക്
നോക്കുക.
അവിടെ സന്തോഷവും
സ്നേഹവും
സമാധാനവും
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അതാണ് ലോക സമാധാനം.

Popular Posts