ലോകസമാധാനം.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിനക്ക് ലോകത്തിൽ
സമാധാനം കാണണമെങ്കിൽ
നീ പുറത്തേക്ക്
നോക്കേണ്ട.
പകരം നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക്
നോക്കുക.
അവിടെ സന്തോഷവും
സ്നേഹവും
സമാധാനവും
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അതാണ് ലോക സമാധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്