നല്ല പര്യവസാനം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും
കഴിഞ്ഞതുമായ
ഓരോ പ്രതിസന്ധിക്കും
അതിമനോഹരമായ ഒരു
പര്യവസാനം ഉണ്ട്.
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
നീ സ്വയം മിനഞ്ഞെടുത്ത്
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്
ആ പര്യവസാനം.
അത്തരം ഒരു മനോഹരപര്യവസാനം
സ്വയം
കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ
എന്നും നിന്റെ
മനസ്സിനെ
നെഗറ്റീവുകളിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടാൻ പാകത്തിൽ
ഒരോർമയായി
അവ ചിന്തകളിലൂടെ
വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
അതി മനോഹരമായ
ഒരു മറു കഥ അതിനായി
എഴുതി
അത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ
അതേ കഥ
പോസിറ്റീവായതെന്തൊക്കെയോ
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ
പാകത്തിൽ
അവ നിന്നിൽ വീണ്ടും
പുനർജനിക്കും.

Popular Posts